• 07th 9月 2017
國會2020南非!
最近在米爾迪拉舉行的ISCN大會上宣布。
2020年ISCN大會將在南非舉行。
 
Zuìjìn zài mǐ'ěr dí lā jǔxíng de ISCN dàhuì shàng xuānbù.
2020 Nián ISCN dàhuì jiàng zài nánfēi jǔxíng.